امیرمسعود نیک عهد
دکتر امیرمسعود نیک عهد دیابت و کنترل قند خون