جمشید شایانفر
دکتر جمشید شایانفر دیابت و کنترل قند خون