حسن خانی ایوریق
پزشک عمومی و محقق علوم بهداشتی و سلامت و برنده جایزه ملی حقوق بشر در سال 1392 حسن خانی ایوریق بیماری های داخلی