عظیمه دهقانی فیروز آبادی
دکتر عظیمه دهقانی فیروز آبادی پزشکی ورزشی