ویزیت فوری با پزشک آنلاین

واحد پاسخ گویی به مشتریان

09156510022

واحد پاسخ گویی به پزشکان

09156510022

آدرس

ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر ۱۳، یاسمن ۱۵، پلاک ۱۸