حریم خصوصی

تمام اطلاعات هویتی محرامانه شما (نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی بیمار گردد) که به هر نحو در سامانه ثبت می‌شود کاملاً توسط ایزو ویزیت محرمانه تلقی شده و تمام تلاش خود را جهت عدم افشای این اطلاعات به کار خواهیم بست. در کل اطلاعاتی که شما در ایزو ویزیت ثبت میکنید را به سه دسته زیر تقسیم میکنیم

اطلاعات خصوصی درجه یک : اطلاعات هویتی شما مثل  نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی بیمار گردد این اطلاعات به پزشک و نمایش داده میشود.

اطلاعات خصوصی درجه دو :از بعضی از شرح حال ها و ویزیت ها که جنبه عمومی‌تری دارند یک کپی (بدون اطلاعات هویتی بیمار) در سیستم ذخیره و به صورت عمومی منتشر خواهد شد تا دیگران (دانشجویان پزشکی ، محققین و افراد مرتبط) نیز بتوانند از تجربه سایر بیماران و پزشکان استفاده کنند. و شما این موضوع را کاملاً آگاهانه میپذیرید. دقت کنید که در ویزیت های عمومی مشخصات شخصی بیمار که منجربه شناسایی بیمار شود ثبت نخواهد شد.

اطلاعات عمومی : مثل نظرات و کامنت ها یا امتیاز شما به پزشک و …. این اطلاعات با نام مستعار شما بعد از تأیید مدیر برای عموم قابل نمایش خواهد بود.