ویزیت فوری با پزشک آنلاین

مشاوره دارویی

درباره پودر نزله گرم شرکت طوبی می‌توانید پاسخ سوال دارویی خود را از پزشک دریافت کنید.

پودر نزله گرم شرکت طوبی

ترشحات مغز که در طب سنتی با عنوان نزله نامیده می شوند ممکن است به هر بخشی از بدن ریزش کنند. برای مثال، ریزش این ترشحات به گلو باعث سرفه و به روده باعث اسهال می شود. بنابراین تغلیظ این مواد می تواند مانع ریزش آن و درمان بیماری های ناشی از ریزش نزله شود و این کار با کمک اجزای این ترکیب که خاصیت اصلی آن‌ها تغلیظ ترشحات مغز است اتفاق می افتد.

ترکیبات

زعفران

مُغَرّى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد است. دارای قوت قابضه و مقوى جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و آلات تنفس است.

گل‌سرخ:

 مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسکن صفرا و بلغم رقیق و قابض است و دارای حرافت و تلخی و قبض و اندکی شیرینى‏ است. آشامیدن آن جهت تقویت قلب و ریه و معده و جگر و کلیه و امعا و رحم و مقعد و رفع نفث الدم مفید بوده و آشامیدن آب آن رافع خفقان حار و غشی و ضعف قلب و حابس اسهالات حار است. ‏

صمغ عربی

مُغَرى و ملین صدر و قابض و مقوى معده و امعا و مانع ریختن مواد به سینه و رافع حدت و نکابت ادویه حاده و اسهال صفراوى و جهت درد سینه و سرفه و قرحه ریه و خشونت حلق و قصبه ریه و سینه و تصفیه صوت و منع انصباب مواد نزلی به سینه مفید و معین بر اخراج نفث بوده و جهت اسهال و سحج (خراشیدگی) امعا مجرب است. ‏

تخم خشخاش

در دوم سرد و در اول تر و مخدر و منوم و منضج مواد رقیق صفراوى و قابض شکم‏ است.

رب السوس: 

منضج اخلاط غلیظه و مرکبه و نرم کننده سینه و حلق و مسهل رطوبات و غاسل اعضاى باطنی و مقوى اعصاب است. جهت ربو و خشونت سینه و سوزش آن و حلق و نکویی آواز و ضیق‌النفس و بیماری‌های ریه و کبد و مثانه و التهاب معده و انواع سرفه مفید است.

نشاسته:

 رادع و قابض و مغرى است. آشامیدن مطبوخ آن قاطع نفث الدم و خشونت حلق و سرفه حار و درد سینه و سل و قطع اسهال بطن است و حریره آن مانع نزول نوازل به سینه می‌باشد.

کتیرا

مغرى و با تجفیف کمی و شکننده حدت ادویه حاده و مغلظ خون و مواد رقیق و ملین صلابات و به‌سبب غرویت و تلیین و ازلاقى که دارد مسکن لذع و حدت اخلاط و ادویه حاده مشروبه از امعا و مقوى فعل آن‌هاست. آشامیدن آن با ادویه مناسب، مقوى امعا و مسکن لذع و قرحه آن و گویند مسهل مره صفرا و بلغم لزج است.‏ بدل آن در تغریه و غیر آن صمغ عربى است.

در مجموع، این ترکیب باعث تقویت امعا و منع ریزش نزله به مخاطات داخلی مانند مخاط حلق و معده و امعا می‌شود در نتیجه از تکرار آسیب ناشی از نزله در مخاط جلوگیری می‌کند و به همین دلیل به‌طور غیرمستقیم به ترمیم زخم روده و رفع سرفه ناشی از نزله کمک می‌کند.

موارد مصرف

- نافع در نزله های گرم،
- سرفه های خشک،
- اسهال همراه با نزله،
- مغلظ مادی و مغری حلق.

موارد منع مصرف

- در صورت مصرف دارو و احساس سرگیجه یا تپش قلب، مصرف دارو قطع شود.
- در افرادی که سابقه ناراحتی قلبی دارند و کسانی که دچار تپش قلب هستند استفاده نشود.
- بعد از هر وعده غذا، یک نخود از دارو با آب، حداکثر مصرف دارو در معتادان ۵٠٠ میلی گرم در هر چهار ساعت است.
- افرادی که حساسیت به زعفران دارند نباید مصرف کنند.

مقدار مصرف

- طبق دستور پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی

- مصرف دراز مدت آن موجب تبرید و تغلیظ مفرط است، زیرا این دارو به صورت ملایم، مبرّد و مغلّظ مواد دماغی است. این دارو برای نزله حار و دارای حدت و سرفه به مدت دو هفته تجویز شود و برای درمان ذرب دماغی نزلی طبق دستور پزشک معالج مصرف شود. مصرف درازمدت دارو، ممکن است باعث یبوست یا سردرد شود.

نوع و دوز مصرفی دارو با توجه به شرایط شما تجویز می‌شود. به‌ هیچ‌ عنوان بدون مشورت با پزشک اقدام به مصرف دارو نکنید.
پودر نزله گرم شرکت طوبی
نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 تعیین تخصص

در مرحله اول به صفحه پزشکان سایت ایزو ویزیت مراجعه و با کمک فیلترها نوع تخصص پزشک را مشخص کنید.

2 انتخاب پزشک

در مرحله دوم بعد از بررسی متخصصین فیلتر شده، پزشک موردنظر خود را انتخاب کنید.

3 انتخاب موضوع و نوع ویزیت

در این مرحله وارد پروفایل پزشک شده و نوبت به انتخاب موضوع ویزیت آنلاین رسیده است. بعد از انتخاب موضوع ویزیت، نوع ویزیت (تلفنی، متنی) را تعیین کنید.

4 مکالمه امن با پزشک

در مرحله چهارم بعد از ورود به صفحه چت امن با پزشک به سوالات پاسخ دهید.

5 پرداخت و شروع مشاوره

در مرحله آخر بعد از پاسخ به سوالات، ویزیت را پرداخت کرده و مشاوره آنلاین خود را با پزشک شروع کنید.